"БДЖ – Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, публикува решение за промяна № 1 /13.10.2014 г. в процедура на договаряне с обявление по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна, въоръжена физическа охрана, изграждане на системи за видео наблюдение и системи за охрана със сигнално охранителна техника (СОТ), с цел опазване на имуществото и подвижния жп състав, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, както и на превозваните товари, за период от три години” открита с Решение № 16/30.06.2014 г. на Управителя на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, публикувана в регистъра на АОП под № 01558-2014-0018


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=628287&newver=2

Debug: ??x??