"БДЖ- Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175403856, публикува обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Внедряване на система за локализиране и проследяване на железопътния транспорт във връзка с проект „Мултимодална платформа „Адриатика – Дунав – Черно море”, финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013 и съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие”Решението и Обявлението са с уникален номер 01558-2014-0023 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, качени на сайта с дата:23.09.2014, на адрес:


Решение № 22 от 23.09.2014 г. за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка
 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА И УЧАСТНИЦИТЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Решение № 24 от 25.09.2014 г. за промяна датата на отваряне на офертите

Покана за участие в договарянето с изх. № 02-30-94/04.11.2014 г., публикувано на 04.11.2014 г.

Решение № 3/04.11.2014 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, публикувано на 04.11.2014 г.

Доклад на комисията, публикувано на 21.11.2014 г.

Решение № 16/20.11.2014 г.на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, публикувано на 21.11.2014 г.

Debug: ??x??