Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови дървени импрегнирани траверси за текущо поддържане на железния път, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД през 2020 година”

 

Покана за пазарна консултация

Приложения към поканата

Ценови предложения

Debug: ??x??