Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на еластични системи (металогумени пакети) за теглично – отбивачни съоръжения за нуждите на вагоноремонтните цехове към „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултат от проведени пазарни консултации

Debug: ??x??