Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бои, лакове, грундове и разредители, за едногодишен период”.

Покана за пазарна консултация

Приложения към пазарната консултация

Ценово предложение

Debug: ??x??