Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Преокомплектоване на колооси и окомплектоване на оси, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД с нови колела Ø920 мм „несиметричен” тип за едногодишен период”

Покана за пазарна консултация

Приложения към поканата

Ценови предложения

Debug: ??x??