Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на резервни части за функционни вентили тип КЕ за товарните вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период” по реда на Закона за обществените поръчки.

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??