Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на табели и ръкохватки за режимните обръщатели на спирачните системи и маневрени стъпала за товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”, делима на две обособени позиции по реда на Закона за обществените поръчки.

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??