Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на масла и греси за електрически и дизелови локомотиви от локомотивния парк на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Индикативно ценово предложение

Debug: ??x??