Обществена поръчка при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Закупуване на настолни компютри, монитори и преносими компютри за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД".

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност  по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

3. Образци  към обявата / Приложение № 1 - Приложение № 16/;

4. Проект на договор - Приложение № 15.

5. Нотариално заверено пълномощно с рег. № 2051/08.08.2017г., на Надежда Димова нотариус в РС-София с рег. № 329 на НК на управителя на "БДЖ-ТП" ЕООД.

Протокол № 1/23.08.2017г. от работата на комисията, публикуван на 07.09.2017г.

Протокол № 2/15.09.2017г. от работата на комисията, публикуван на 30.10.2017г.

Заповед № 01-01-373/30.10.2017г. на управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана на 30.10.2017г..

Debug: ??x??