Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Провеждане на очни прегледи и изработване на корекционни очила, за служителите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, работещи с видеодисплеи”. Информация е публикувана на профила на купувача и Портала за обществени поръчки на АОП с ІD:9079245

 

1. Обява с № 01-21-12/03.08.2018 г. ;

2. Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

3. Образци към документацията за обявата;

4. Проект на договор;

5. Техническа спецификация;

6. Методика

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, за обява за обществена поръчка, публикувано на 15.08.2018 г.

8. Протокол № 1 от 21.08.2018 г. - публикуван на 19.09.2018 г.

9. Протокол № 2 от заседание на комисията от 28.09.2018 г.,публикуван на 09.10.2018 г.

10. Сключен договор № 01-04-101/07.11.2018 г.,публикуван на 12.11.2018 г.

Debug: ??x??