Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Пребоядисване на козлови кранове 12.5 тона – 6 бр. с местонахождение рз фериботен комплекс варна, собственост на птп горна оряховица, при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”. Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID 9076955

  1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП № 01-21-7от 07.06.2018;
  2. Информация за публикувана обява ID 9076955;
  3. Технически изисквания - приложение 1;
  4. Договор-проект;
  5. Образци на документи от 1 до13;
  6. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувана на 26.06.2018 г.
  7. Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 13.07.2018 г.
  8. Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 10.08.2018 г.
  9. Договор 01-04-83 от 04.09.2018, публикуван на 11.09.2018 г.
Debug: ??x??