Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Осигуряване на интернет мрежа,организирана в единна корпоративна виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на дружеството за срок от една година".

1. Обява за обществена поръчка на стойност  чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

3. Техническо задание на Възложителя - Приложение № 1;

4. Техническо предложение - Приложение № 2;

 5. Ценово предложение - Приложение № 3;

 6. Проект на договор за извършване на услугата - Приложение № 4;

 7. Представяне на участника - Приложение № 5;

 8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП ЗОП - Приложение № 6;

 9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Приложение № 7;

 10. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” от ППЗОП - Приложение № 8;

 11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - Приложение № 9;

 12. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Приложение № 10;

 13. Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП - Приложение № 11;

 14. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП - Приложение № 12;

15. Декларация, че участникът разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket система (система за нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти, съгласно точка 4.4. от Техническото задание на Възложителя - Приложение № 13;

16. Декларация, че участникът разполага с център за денонощна техническа поддръжка и възможност за осигуряване на непрекъснато обслужване, съгласно точка 4.3. от Техническото задание на Възложителя - Приложение № 14;

17. Образец на гаранция за изпълнение на договора - Приложение № 15;

18. Указания за подготовка на офертата за участие в обществената поръчка.

19. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол № 1/09.08.2017г. на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, публикуван на 24.08.2017г.

Сключен договор № 01-04-85/28.09.2017г., между "БДЖ-ТП" ЕООД и "БТК" ЕАД, публикуван на 04.10.2017г.

Debug: ??x??