„Осигуряване на интернет мрежа организирана в единна корпоративна виртуална частна мрежа (VPN) за свързаност между отделни обекти на „БДЖ – Товарни превози ЕООД” на територията на цялата страна”

Обява за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на интернет мрежа, организирана в единна корпоративна виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на дружеството за срок от една година". Информация за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9060794.

1. Обява за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на интернет мрежа, организирана в единна корпоративна виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на дружеството за срок от една година"

2. Информация за публикувана обява в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9060794

3. Техническо задание на Възложителя - Приложение № 1 към обявата

4. Техническо предложение - Приложение № 2 към обявата

5. Ценово предложение - Приложение № 3 към обявата

6. Проект на договор - Приложение № 4 към обявата

7. Представяне на участника - Приложение № 5 към обявата

8. Декларация по чл. 97, ал. 5, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 6 към обявата

9. Декларация по чл. 97, ал. 5, т. 3 - 5 и 7 от ЗОП - Приложение № 7 към обявата

10. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "в" от ППЗОП - Приложение № 8 към обявата

11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - Приложение № 9 към обявата

12. Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП - Приложение № 10 към обявата

13. Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП - Приложение № 11 към обявата

14. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "г" от ППЗОП - Приложение № 12 към обявата

15. Декларация Help Desk система - Приложение № 13 към обявата

16. Декларация денонощна техническа поддръжка - Приложение № 14 към обявата

17. Образец на гаранция за изпълнение - Приложение № 15 към обявата

18. Указания за подготовка на оферта - Приложение № 16 към обявата

19.Информация за удължаване срока на публикувана обява за събиране на оферти

Протокол № 1/15.02.2017г., публикуван на 29.03.2017г.

Протокол № 2/24.04.2017г., публикуван на 02.05.2017г.

Протокол № 3/11.05.2017г., публикуван на 02.06.2017г.

Debug: ??x??