Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет "Доставка на манометри". Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID 9071849

 

1.Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

3. Документация и образци.

4. Договор-проект

5. Техническа спецификация

6. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 12.01.2018г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 09.02.2018г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 02.03.2018г.

Съобщение за прекратяване на поръчката, публикувано на 02.03.2018г.

Debug: ??x??