Обществена поръчка при спазване условията и реда на чл.20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за 2016 год.”.

1. Покана за участие в обществена поръчка при спазване условията и реда на чл.20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за 2016 год.”.

2. Техническа спецификация – Приложение № 1А;

3. Критерии за определяне на икономически най-изгодна оферта при избор на одитор на годишния финансов отчет на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 2016г. – Приложение № 2А;

4. Методика за комплексна оценка на офертите за избор на одитор на годишния финансов отчет на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 2016г. - Приложение №3А.

5. Образци към поканата

 

Съобщение от 26.04.2017г., поради неподадени оферти поканата и документацията по обществената поръчка се публикуват отново.

 

1. Покана за участие в обществена поръчка при спазване условията и реда на чл.20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за 2016 год.”.

2. Техническа спецификация – Приложение № 1А;

3. Критерии за определяне на икономически най-изгодна оферта при избор на одитор на годишния финансов отчет на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 2016г. – Приложение № 2А;

4. Методика за комплексна оценка на офертите за избор на одитор на годишния финансов отчет на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 2016г. - Приложение №3А.

5. Образци към поканата

 

Протокол № 1/05.05.2017г. от работата на комисията, публикуван на 17.05.2017г.

Debug: ??x??