Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет „Доставка на табели и ръкохватки за режимните обръщатели на спирачните системи на товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”. Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП с ID №9070509.

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП.

2. Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

3. Техническа спецификация за доставка на табели и ръкохватки за режимните обръщатели на спирачните системи на товарни вагони.

4. Спецификация на необходимите количества за доставка на табели и ръкохватки за режимните обръщатели на спирачните системи на товарни вагони.

5. Проект на договор.

6. Образци.

Протокол № 1 от 28.11.2017г. от работата на комисията, публикуван на 08.12.2017г.

Протокол № 2 от 18.12.2017г. от работата на комисията, публикуван на 16.01.2018г.

Договор № 01-04-11/15.02.2018г., публикуван на 20.02.2018г.

Debug: ??x??