Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадест и шест от ЗОП с предмет: „Извършване на планова поддръжка (технически прегледи - ТП и малки периодични ремонти – МПР) и ремонти по необходимост (РН) на дизелови локомотиви серии 52.000, 55.000 и 06.000, обслужващи товарни влакове и гарови маневри на територията на ПТП София при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за тримесечен период”. Информация за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП с ID:9081872

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 15.10.2018г.;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

3. "Технически изисквания за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Извършване на планова поддръжка (технически прегледи - ТП и малки периодични ремонти – МПР) и ремонти по необходимост (РН) на дизелови локомотиви серии 52.000, 55.000 и 06.000, обслужващи товарни влакове и гарови маневри на територията на ПТП София при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за тримесечен период” - Приложение № 1;

4. "Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Извършване на планова поддръжка (технически прегледи - ТП и малки периодични ремонти – МПР) и ремонти по необходимост (РН) на дизелови локомотиви серии 52.000, 55.000 и 06.000, обслужващи товарни влакове и гарови маневри на територията на ПТП София при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за тримесечен период” - Приложение № 2;

5. „Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществена поръчка за услуга, с предмет: „Извършване на планова поддръжка (технически прегледи - ТП и малки периодични ремонти – МПР), и ремонти по необходимост (РН) на дизелови локомотиви серии 52.000, 55.000 и 06.000, обслужващи товарни влакове и гарови маневри на територията на ПТП София при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за тримесечен период” - Приложение № 3;

6. Договор - проект, Приложение № 4;

7. Образци към проект на договор;

8.Образци

СЪОБЩЕНИЕ,  публикувано на 17.10.18г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID: 9082221, публикувана на 23.10.2018г.

Протокол № 1 от 29.10.18г., публикуван на 30.10.18г.;

Протокол № 2 от 07.11.18г., публикуван на 13.11.18г.;

Договор № 01-04-109/28.11.2018г., публикуван на 30.11.18г.;

Споразумение към договор № 01-04-109/28.11.2018г., публикувано на 04.02.2019г.

 

Debug: ??x??