Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на система за визуален контрол на складовете за съхранение на горивосмазочни материали“

  1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 
  2. Информация за публикувана обява с ID 9069636
  3. Договор - проект - Приложение № 2
  4. Техническа спецификация и изисквания - Приложение № 1
  5. Образци на документи видеонаблюдение - Приложение № 3
  6. Утвърден протокол от 07.11.2017 - публикуван на 17.11.2017 г.
  7. Договор - 01.04.106/04.12.2017 г. - публикуван на 04.12.2017 г.
Debug: ??x??