Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:„Доставка на лични предпазни средства за персонала на „БДЖ – Товарни превози ЕООД". Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП с ID №9071112

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

3. Документация и образци

4. Информация за удължаване на пъвоначалния срок за получаване на оферти - публикувана на 13.12.2017 г.

5. Протокол №1 публикуван на 22.12.2017 г.

6. Протокол № 2 публикуван на 22.01.2018 г.

7.Договор № 01-04-09/14.02.2018г., публикуван на 21.02.2018г.

 

 

 

 

Debug: ??x??