Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет:,,Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на „БДЖ - Товарни превози ЕООД за едногодишен период”. Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID 9073908

1.Обява с № 01-21-4-1/16.03.2018 г. за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2.Информация с ID: 9073908 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

3.Образци

4. Договор - проеркт - Приложение № 16

5. Информация за удължаване  на първоначалния срок за получаване на оферти с ID:9074312 - публикувана на 27.03.2018 г.

6. Протокол №1 от заседание на комисията на 03.04.2018 г. - публикуван на 12.04.2018 г.

7.Протокол № 2 от заседание на комисията на 23.04.2018 г. - публикуван на 10.05.2018 г.

8. Договор 01-04-51/30.05.2018 г. - публикувн на 07.06.2018 г.

Debug: ??x??