Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, съгласно определенията в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2, за едногодишен период”. Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID: 9082018

 1. Обява № 01-21-17/17.10.2018г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 2. Информация ID 9082018 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 3. Технически изисквания за извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД- Приложение № 1.
 4. Опис на вагон -цистерни подлежащи на периодични проверки по реда на 6.8.2.4.2. на RID - Приложение № 2
 5. Опис на вагон -цистерни подлежащи на периодични проверки по реда на 6.8.2.4.3. на RID - Приложение № 3.
 6. Минимални изисквания към участниците – Приложение № 4.
 7. Договор – проект – Приложение № 5.
 8. Образци 1-14
 9. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9082018, публикувана на 25.10.2018г.
 10. Протокол № 1 / 30.10.2018г., публикуван на 02.11.2018г.
 11. Договор 01-04-107/22.11.2018г., публикуван на 26.11.2018г.
Debug: ??x??