Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Доставка на електроди и плътни телове за заваряване в защитена газова среда за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа за едногодишен период”, делима на 7 обособени позиции. Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID:9080312

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 31.08.2018 г.;

2.Информация с ID:9080312  за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

3.Образци;

4.Техническа спецификация - Приложение № 1;

5.Договор - Проект - Приложение № 2.

6. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувано на 13.09.2018 г. с ID:9080783

7. Протокол от работата на комисията , публикуван на 02.11.2018 г.

8. Съобщение за прекратяване, публикувано на 02.11.2018 г.

9. Сключен договор №01-04-108/27.11.18 г. за Обособена позиция № 3 "Доставка на електроди за неръждаеми и високолегирани стомани", публикуван на 30.11.2018 г.

 

Debug: ??x??