Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Доставка на бои, лакове, грундове и разредители за ремонт на планираните вагони и локомотиви за 2018 г.". Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID:9080054

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 24.08.2018 г.;

2. Информация с ID: 9080054 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

3. Образци;

4. Техническа спецификация - Приложение № 1;

5. Договор - Проект - Приложение № 2.

6 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувана на 31.08.2018 г.

7. Протокол №1 от заседание на комисията на 05.09.2018 г. - публикуван на 11.09.2018 г.

8. Протокол № 2 от заседание на комисията на 25.09.2018 г. - публикуван на 28.09.2018 г.

9.Договор № 01-04-91/22.10.2018 г. - публикуван на 24.10.2018 г.

Debug: ??x??