Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Доставка на бои, лакове, грундове и разредители за ремонт на планираните вагони и локомотиви за 2018 г.". Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID:9079734

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 16.08.2018 г.

2.Информация с ID:9079734 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

3. Образци

4.Техническа спецификация - Приложение № 1

5. Договор - Проект - Приложение № 2

6.Разяснение №01-21-13-2/21.08.2018 г. на основание чл. 189 от ЗОП, публикувано на 21.08.2018 г.

7.Съобщение за прекратяване № 01-21-13-3/23.08.18 г., публикувано на 23.08.2018 г.

Debug: ??x??