Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет „Абонаментно поддържане на 9 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”. Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID: 9079236

 1. Обява № 01-21-11/03.08.2018г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 2. Информация ID 9079236 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
 3. Приложение 1 - Технически изисквания.
 4. Приложение 1.1 - Опис на стругове.
 5. Приложение 1.2 - Протокол за извършена работа, образец
 6. Приложение 2 - Минимални изисквания към участниците
 7. Образци 1-15.
 8. Договор - проект.
 9. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9079725, публикувана на 16.08.2018г.
 10. Протокол № 1 от 22.08.2018г. от работата на комисията - публикувано на 27.08.2018
 11. Протокол № 2 от 28.08.2018г. от работата на комисията - публикувано на 05.09.2018
 12. Договор № 01-04-90 / 08.10.2018 - публикувано на 08.10.2018
Debug: ??x??