Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет:„Доставка на 340 броя оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165 Ah за дизелови локомотиви серии 06, 07, 55, 52, 51 и за електрически локомотиви серия 40 от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за периода до края на 2018 г.”Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID:9077765

1.Обява с № 01-21-10/27.06.2018 г. за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2.Информация с ID:9077765 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

3.Образци

4. Техническа спецификация Приложение №1

5. Технически изисквания Приложение № 2

6. Договор - проект Приложение №3

7. Протокол № 1 от 09.07.2018 г.-публикуван на 17.07.2018 г.

8.Протокол № 2 от 09.08.2018 г. - публикуван на 10.08.2018 г.

9. Сключен договор 01-04-84/05.09.2018 г. - публикуван на 10.09.2018 г.

 

Debug: ??x??