Обява за обществена поръчка с предмет:„Доставка на ел. крушки за функционални и сигнализационни осветителни тела в ТПС с LED – системи за осветление за локомотиви серия 40-000 на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД”, делима на 8 обособени позиции”. Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с ID 9065491

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

3. Техническа спецификация на използваните електричаски лампи за магистрални електрически локомотиви серии 43, 44 и 45 от парка на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД - Приложение 1

4. Проект на договор - Приложение 2

5. Образци

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол от работата на комисията на 14.07.2017 г. - прекратяване на обществената поръчка - дата26.07.2017 г.

 

Debug: ??x??