Обява за обществена поръчка с предмет:„Доставка на 162 броя оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165 Ah за дизелови локомотиви серии 06, 07, 55, 51, електрически локомотиви серия 40 и 81 броя оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100 Ah за електрически локомотиви серия 46 от локомотивния парк на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”, Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с ID 9065508

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

3.„Технически изисквания за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165 Ah за дизелов и електрически тягов подвижен състав” - Приложение № 1

4. „Технически изисквания за доставка на оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100 Ah електрически локомотиви серия 46-000 на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД” – Приложение № 2

5.Техническа спецификация за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165 Ah и оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100 Ah”– Приложение № 3 .

6. Проект на договор - Приложение № 4

7.Образци

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол № 1/11.07.2017 год., публикувано на 13.07.2017 г.

Протокол № 2/24.07.2017 год., публикуван на 01.08.2017 г.

Договор № 01-04-78/08.09.2017г. с "Индустриални батерии" ЕООД, публикуван на 13.09.17г.

 

 

 

Debug: ??x??