Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Наемане на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране, и предоставяне на услуги по управление на печата за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, за период от 2 години". Информацията за обявата е публикувана в Портала на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с ID 9097201

 

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 01-21-2/16.03.2020 г.

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

3.Списък с местата, на които да се инсталира споделен принтер – Приложение № 1

4.Техническо задание за доставка чрез наемане на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране и предоставяне на услуги по управление на печата – Приложение № 2;

5. Минимални изисквания към участниците - Приложение № 3

6. Проект-договор - Приложение № 4

7. Образци №1-15

8. Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти- публикувана на 27.03.2020 г.

9.Протокол за избор на изпълнител- публикуван на 30.04.2020 г.

10.Договор 01-04-27/22.05.2020 г. - публикуван на 01.06.2020 г.

Debug: ??x??