Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на уплътнения – уплътнителни пръстени за въздухоспирателен кран и съединителен ръкав, уплътнител за букса за талига БТ-6, уплътнения за специализирани вагони – вагон-цистерни, циментовози и зърновози за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишенн период”, делима на 5 обособени позиции. Информацията за обявата е публикувана в Портала на обществените поръчка на Агенцията по обществени поръчки с ID 9083034

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, № 01-21-18/13.11.2018г.;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП,

3. Образци от № 1 до № 16;

4. Приложения от № 1 до № 6;

5. Проект на договор - Приложение № 7

Протокол № 1 от 28.11.2018г., публикуван на 06.12.2018г.;

Протокол № 2 от 14.12.2018г., публикуван на 07.01.2019г.;

Протокол № 3 от 15.01.2019г., публикуван на 25.01.2019г.;

Договор № 01-04-9/22.02.2019г. за обособена позиция № 4, публикуван на 27.02.2019г.;

Договор № 01-04-11/01.03.2019г. за обособени позиции № №1, 2, 3, 5, публикуван на 05.03.19г.

Debug: ??x??