Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за дизелови и електрически локомотиви, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за едногодишен период”, делима на седем обособени позиции. Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП с ID 9071864

 

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 отЗОП;

3. Техническа спецификация - Приложение № 1;

4. Минимални изисквания - Приложение № 2;

5. Проект на договор - Приложение № 3;

6. Образци;

Протокол № 1 от 17.01.2018г., публикуван на 15.02.18г.;

Протокол № 2 от 23.02.2018г., публикуван на 16.03.18г.;

Протокол №3 от 19.03.2018г., публикуван на 19.03.2018г.;

Договор № 01-04-34/17.04.2018г., публикуван на 17.04.2018г.

Debug: ??x??