Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД” за период от 1/една/ година”. Информация за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID №9054956.

1. Oбява от дата 03.08.2016 г.

2. Информация за публикуване на обявата в РОП на АОП с ID №9054956;

3. „Списък на леки и товарни МПС в експлоатация” -Приложение №1 към  обявата;

4. Технически изисквания за изпълнение на обществената поръчка- Приложение №2 към обявата;

5. Образци на Приложения към обявата;

6.  Проект на договор за възлагане на обществената поръчка - Приложение № 11 към обявата.

 

Съобщение за прекратяване на обява от 23.08.2016г.

Debug: ??x??