Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД” за период от 1/една/ година”. Информация за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID №9055957

1. Oбява от дата 30.08.2016 г.

2. Информация за публикуване на обявата в РОП на АОП с ID №9055957;

3. Списък на леки и товарни МПС в експлоатация” -Приложение №1 към  обявата;

4. Технически изисквания за изпълнение на обществената поръчка- Приложение №2 към обявата;

5. Образци на Приложения към обявата;

6. Образец на Договор (Проект)- Приложение №11 към обявата.

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на дата: 13.09.2016 г., с ID №9056483 в РОП на АОП

Протокол №1 на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, публикуван на дата 24.10.2016 г., в 15:15 часа.

Протокол №2 на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, публикуван на дата 10.11.2016 г.,

Протокол №3 на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, публикуван на дата 30.11.2016 г.

 

дата: 23.12.2016 г.: Договор ОП-136/23.12.2016 г. и приложения към него.

Debug: ??x??