Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на електроди, плътни телове за заваряване в защитена газова среда и припои за ремонт на товарни вагони и локомотиви планирани през 2016 г. във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа”, разделена на 12 /дванадесет/ обособени позиции. Информация за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9059862.

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация с ID 9059862 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

3. „Техническа спецификация за доставка на електроди, телове за заваряване и припои за   ремонт на товарни вагони и локомотиви” – Приложение № 1 към обявата;

4. „Спецификация” за доставка на електроди, телове за заваряване и припои – Приложение № 1.1 към обявата;

5. Проект на договор – ­Приложение 2 към обявата;

6. Образци на документи - от Образец № 1 до Образец № 12

Разяснение № 02-32-10-3/16.12.2016г. на основание чл. 189 от ЗОП, публикувано на 16.12.2016г.

Информация за удължаване на срока за събиране на оферти на основание чл. 188, ал. 2 ЗОП, публикувана на 21.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ - публикувано на 03.01.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията от 05.01.2017г. - публикувано на 19.01.2017 г.

Протокол № 2 от работата на комисията от 13.02.2017г. - публикуван на 06.03.2017 г.

Договор № 01-04-16/06.04.2017 г., сключен между „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, публикуван на 07.04.2017 г.

Договор № 01-04-20/21.04.2017 г., сключен между „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „АМЕТИСТ” ЕООД, публикуван на 18.05.2017 г.

Информация за приключил договор № 01-04-16/06.04.2017 г., публикувана на 04.08.2017 г.

Информация за приключил договор № 01-04-20/21.04.2017 г., публикувана на 04.08.2017 г.

 

Debug: ??x??