Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Избор на регистриран одитор, за извършване на независим одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2019 г. и участие в годишна инвентаризация на активите и пасивите за 2019 г. на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД”.Инфомацията е публикувана в портала на обществените поръчки АОП с ID:9092221

 

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 01-21-5/05.09.19г.

2.Информация за публикувана в Профила на Купувача обява на стойност по чл. 20, ал. 3 с ID №9092221

3. Образци на документи от № 1-22

4. Споразумение за обработване на лични данни - При сключване на договор

5. Техническа спецификация

6. Методика

7. Проект на договор

8. Протокол от работата на комисията, публикуван на 14.10.19 г.

9. Договор №01-04-70/29.11.19г., публикуван на 03.12.19 г.

Debug: ??x??