Обществена поръчка с предмет: "Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за 2017 год."

Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: "Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2017г.".

1. Покана;

2. Приложения към поканата - Приложение № 1- Приложение № 22;

3. Техническа спецификация - Приложение № 1А ;

4. Критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта при избор на одитор на годишния финансов отчет на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2017г. - Приложение № 2А.

5. Съобщение, публикувано на 27.03.2018г.

6. Протокол № 1 от 30.03.2018г., публикуван на 30.03.2018г.

Съобщение от 30.03.2018г., поради неподадени оферти поканата и документацията по обществената поръчка се публикуват отново.Срок за подаване на оферти на 10.04.2018г. до 16:45ч. Отварянето на офертите за обществената поръчка с предмет : ,,Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2017 година” ще се проведе на 11.04.2018г. от 10:00 часа, в сградата на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, находяща се в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

1. Покана;

2. Приложения към поканата - Приложение № 1-Приложение № 22;

3. Техническа спецификация - Приложение № 1А;

4.Критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта при избор на одитор на годишния финансов отчет на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2017г.- Приложение № 2А.

5. Протокол № 1 от 11.04.2018г., публикуван на 30.04.2018г.

Debug: ??x??