„Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на активи, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, необходими за определяне на начална цена при сключване на сделки на управление и разпореждане”.

  1. Обява - оценители
  2. Информация за публикувана обява в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9055975
  3. Недвижими имоти - Приложение 1
  4. ВАГОНИ - Приложение 2
  5. Хопер -дозатори за продажба- Приложение 3
  6. Дълготрайни и краткотрайни активи - Приложение 4
  7. Изисквания към независимите оценители - Приложение 5
  8. Изисквания за изготвяне на оценките - Приложение 6
  9. Проект на договор - Приложение 7
  10. Образци - Приложение 8

02.09.2016 г. 

Разяснение по чл. 189 от ЗОП

Разязнения по запитване с вх. № 02-32-6-3/ 08.09.2016г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на дата: 13.09.2016 г., с ID №9056495 на поратла на АОП

11.11.2016

Протокол № 1/21.09.2016

Протокол № 2/14.10.2016

Протокол № 3/10.11.2016

12.12.2016

Договор ОП 117-07.12.16

Договор ОП 118-07.12.16

Договор ОП 119-07.12.16

Договор ОП 122-08.12.16

Договор ОП 123-08.12.16

Договор ОП 124-12.12.16

Договор ОП 125-12.12.16

07.02.2017 г.

Съобщение за прекратяване на обособена позиция № 2

Debug: ??x??