Обява за обществена поръчка с предмет: „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на сгради и открити площи, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и тези, които се ползват под наем от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за тригодишен период”.Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с ID:9063218

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП;

3. Спецификация за разпределението на сгради и открити площи, собственост на „БДЖ- Товарни превози” ЕООД и такива, които се ползват под наем от „БДЖ- Товарни превози” ЕООД” към 20.10.2016 г.- Приложение № 1към документацията на обявата;

4. Техническите изисквания - Приложение № 2 към документацията на обявата;

5. Методика за оценка на офертите за избор на изпълнител за възлагане на услуга с предмет: „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на сгради и открити площи, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и тези, които се ползват под наем от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за тригодишен период”- Приложение № 3 към документацията на обявата;

6. Образци към документацията на обявата ;

7. Проект на договор.

Протокол № 1/26.04.2017г. от работата на комисията, публикуван на 22.05.2017г.

Протокол № 2/07.06.2017г. от работата на комисията, публикуван на 23.06.2017г.

Протокол № 3/03.07.2017г. на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, публикуван на 12.07.2017г.

Протокол от 13.07.2017г. за поправка на техническа грешка в Протокол № 3/03.07.2017г., публикуван на 14.07.2017г.

Договор № 01-04-67/16.082017г., публикуван на 23.08.2017г.

 

Debug: ??x??