Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД за период от една година“. Информация за Обявата е публикувана в Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9092931

 1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;
 2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;
 3. Приложение № 1 - Технически изисквания за "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от една година".
 4. Приложение № 2 - Списък-разпределение на леки и товарни автомобили в експлоатация, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, които ще се ремонтират в сервиз.
 5. Приложение № 3.1 - Спецификация за "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД" - гр. Пловдив.
 6. Приложение № 3.2 - Спецификация за "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД" - гр. Стара Загора.
 7. Приложение № 3.3 - Спецификация за "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД" - гр. Бургас.
 8. Приложение № 3.4 - Спецификация за "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД" - гр. Г. Оряховица.
 9. Приложение № 3.5 - Спецификация за "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД" - гр. Варна.
 10. Приложение № 3.6 - Спецификация за "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД" - гр. София.
 11. Приложение № 4 - Минимални изисквания към участниците за доказване на технически възможности и квалификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от една година".
 12. Приложение № 5 - Методика за оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от една година".
 13. Приложение № 6 - Договор /проект/.
 14. Oбразци 1-13
 15. Удължаване срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП - публикувано на 11.10.2019г.
 16. Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП - публикувано на 23.12.2019г.
 17. Договор 01-04-12/10.02.2020 - публикувано на 11.02.2020г.
Debug: ??x??