Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет "Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на "БДЖ Товарни превози" ЕООД за период от една година". Информация за обществената поръчка по чл. 20, ал.3, т. 2 от ЗОП е публикувана в профила на купувача и портала за обществени поръчки на АОП под ID 9072532

 

1. Обява с рег. № 01-21-1/29.01.2018 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

2. Информация за публикувани в профила на купувача за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

3. Документи и образци.

4.Разяснения изх. № 01-21-1-3/07.02.2018г. на основание чл. 180 от ЗОП, публикувано на 07.02.2018г.

5.Протокол 1 от работата на комисията, публикувано на 16.02.2018г.

6. Протокол 2 от работата на комисията, публикувано на 07.03.2018г.

7. Договор № ОП 01-04-29 / 04.04.2018г., публикувано на 10.04.2018г.

8. Договор № ОП 01-04-28 / 04.04.2018, публикувано на 12.04.2018г.

9. Договор № ОП 01-04-30 / 10.04.2018г., публикувно на 19.04.2018г. 

Debug: ??x??