Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на уплътнения за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа през 2017г., делима на 7 обособени позиции”. Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9061966.

 

  1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

  2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

  3. Образци от № 1 до № 10

  4. Приложения от № 1 до № 7

  5. Проект на договор - Приложение № 8

Информация за удължаване на срока за събиране на оферти на основание чл. 188, ал. 2 ЗОП

Протокол № 1 /21.03.2017г. от работата на комисията, публикуван на 30.03.2017г.

Протокол № 2/07.04.2017г. от работата на комисията, публикуван на 20.04.2017г.

Договор № 01-04-31/06.06.2017г. за обособена позиция № 1

Договор № 01-04-25/30.05.2017г. за обособена позиция № 2

Договор № 01-04-26/31.05.2017г. за обособена позиция № 4

Договор № 01-04-32/08.06.2017г. за обособена позиция № 5

Договор № 01-01-48/29.06.2017г. за обособена позиция №№3,6,7

Информация за приключил договор № 01-04-31/06.06.17г., публикуван на 20.02.18г.;

Информация за приключил договор № 01-04-25/30.05.17г., публикуван на 20.02.18г.;

Информация за приключил договор № 01-04-26/31.05.17г., публикуван на 20.02.18г.;

Информация за приключил договор № 01-04-48/29.06.17г., публикуван на 20.02.18г.

Debug: ??x??