Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за ремонт на 30 броя вагони зърновози във вагоноремонтните цехове през 2017 година”, делима на 14 обособени позиции”. Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9063781.

  1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
  2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП-ID 9063781;
  3. Образци от № 1 до № 11
  4. Техническа спецификация за доставка на резервни части на вагон зърновози – Приложение № 1;
  5. Условия за изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 2
  6. Проект на договор – Приложение № 3
  7. Чертежи за обособени позиции от №1 до № 14

Разяснения по чл. 189 от ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - ID 9064366

Протокол № 1 от 23.05.2017г., публикуван на 19.06.17г.

Протокол № 2 от 15.06.2017г., публикуван на 30.06.17г.

Протокол № 3 от 24.07.2017г., публикуван на 03.08.17г.

Договор № 01-04-68/17.08.2017г. за обособена позиция № 3, публикуван на 21.08.17г.

08.09.2017 г. 22:05:09: Договор № 01-04-77/07.09.2017 г. за обособена позиция № 4

Договор № 01-04-81/15.09.2017г. за об. поз. №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, публикуван на 28.09.17г.

Информация за приключил договор № 01-04-68/17.08.2017 г., публикувана на 17.11.2017 г.

Debug: ??x??