„Доставка на резервни части за функционни вентили, тип КЕ, за товарните вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”.Информация за Обявата е публикувана в Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9091789

1.Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

2.Обява за общестена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

3.Технически изисквания - Приложение № 1

4.Техническа спецификация - Приложение № 2

5.Методика за оценка на участниците - Приложение № 3

6. Проект на договор - № 4

7. Образци

8.Удължаване срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП - публикувано на 09.09.2019г.

9.Протокол от работата на комисията избор на изпълнител - публикуван на 25.11.2019 г.

10. Договор за възложена поръчка - публикуван на 23.12.2019 г.

 

Debug: ??x??