Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за дизелелектрически локомотиви серия 07”, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Информацията за обявата е публикувана в Портала на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с ID 9096376

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 01-21-1/14.02.2020г.;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

3. Образци от № 1 до № 16;

4. Приложения № 1 и № 2;

5. Проект на договор - Приложение № 3

Информация с ID9096783 за удължаване на срока за получаване на оферти и за промяна на датата на отваряне на офертите, публикувана на 02.03.2020 г.;

Протокол, публикуван на 24.04.20г.;

Договор № 01-04-31/24.06.2020г., публикуван на 29.06.2020г.

Debug: ??x??