Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на перилни и почистващи материали, за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”. Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9062309.

1. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 01-21-7/14.03.2017 г.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ПО ЗОП

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕСТА ЗА ДОСТАВКА - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 2

5. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 3

6. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 4

7. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ 5

8. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА - ПРИЛОЖЕНИЕ 6

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 5, Т. 1, 2 И 7 ОТ ППЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ 7

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 97, АЛ. 5, Т. 3 - 5 ОТ ППЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ 8

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1, Б. "В" ОТ ППЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ 9

12. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1, Б. "Г" ОТ ППЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ 10

13. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ 11

14. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 101, АЛ. 11 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ 12

15. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3, Т. 8 И ЧЛ. 4 ОТ ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - ПРИЛОЖЕНИЕ 13

16. ОБРАЗЕЦ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 14

17. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА - ПРИЛОЖЕНИЕ 15

18. СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 16

РАЗЯСНЕНИЯ № 01-21-7-3/ 17.03.2017 ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ НА 16.03.2017 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 180 ОТ ЗОП, публикувано на 17.03.2017 г.

Информация с ID: 9062681 за удължаване на срока за събиране на оферти на основание чл. 188, ал. 2 ЗОП (до 28.03.2017 г. 16:45 часа), публикувано на 24.03.2017 г.


Протокол № 1/29.03.2017 г. от работата на комисията, публикуван на 28.04.2017 г.

Протокол № 2/11.05.2017 г. от работата на комисията, публикуван на 22.05.2017 г.

Договор № 01-04-35/12.06.2017 г., сключен с "Кукуда Груп" ООД, публикуван на 10.07.2017 г.

Договор № 01-04-38/16.06.2017 г., сключен с "Ай енд Ди Билд" ООД, публикуван на 10.07.2017 г.

Информация за приключил договор № 01-04-35/12.06.2017 г., публикувана на 07.08.2017 г.

Информация за приключил договор № 01-04-38/16.06.2017 г., публикувана на 07.08.2017 г.

 

Debug: ??x??