Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет „Доставка на параболични ресори за осно натоварване 22,5 т за вагони тип Н, серия 2933… за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период. Информация за обявата е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП с ID № 9070059.

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП.

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.

3. Техническа спецификация.

4. Проект на договор.

5. Образци.

6. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 21.11.2017г.

Протокол № 1 от 27.11.2017г. от работата на комисията, публикуван на 05.12.2017г.

Протокол № 2 от 13.12.2017г. от работата на комисията, публикуван на 21.12.2017г.

Съобщение за прекратяване на поръчката, публикувано на 24.01.2018г.

Debug: ??x??