Обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставка на отливки от бронз за изработване на гайки и втулки за ремонт на повдигателни съоръжения – крикове с товароподемност 25, 30 и 40 тона за едногодишен период".

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

3. Образци към документацията на обявата;

4. Чертеж - Приложение № 1А;

5. Чертеж - Приложение № 1Б;

6. Чертеж - Приложение № 5;

7. Чертеж - Приложение № 6;

8. Чертеж - Приложение № 7;

9. Чертеж - Приложение № 8;

10. Чертеж - Приложение № 9;

11. Чертеж - Приложение № 10;

12. Чертеж - Приложение № 11;

13. Проект на договор - Приложение № 25.

14. Информация за удължаване на първоначания срок за получаване на оферти, публикувана на 13.04.2018г.

Протокол № 1 от 19.04.2018г. от работата на комисията, публикуван на 11.05.2018г.

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 14.05.2018г.

Debug: ??x??