Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на отливки от бронз за изработване на гайки и втулки за ремонт на повдигателни съоръжения – крикове с товароподемност 25, 30 и 40 тона за едногодишен период". Информация за обявата е публикувана в Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с ID № 9083277

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 01-21-19/20.11.2018г.;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

3. Приложения;

4. Чертежи;

5. Проект на договор.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.,   публикувана на 28.11.2018г.

Протокол от 05.12.2018г., публикуван на 17.12.2018г.;

Договор № 01-04-3/28.01.2019г., публикуван на 29.01.2019г.

Debug: ??x??