Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставка на отливки от бронз за изработване на гайки и втулки за ремонт на повдигателни съоръжения – крикове с товароподемност 25, 30 и 40 тона за едногодишен период".

1. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

3. Образци към документацията на обявата;

4. Чертеж - Приложение № 5;

5. Чертеж - Приложение № 6;

6. Чертеж - Приложение № 7;

7. Чертеж - Приложение № 8;

8. Чертеж - Приложение № 9;

9. Чертеж - Приложение № 10;

10. Чертеж - Приложение № 11;

11. Чертеж - Приложение № 1А;

12. Чертеж - Приложение № 1Б;

13.Проект на договор – Приложение № 28.

14. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 22.06.2018г.

Протокол № 1/27.06.2018г., публикуван на 12.10.2018г.

Протокол № 2/24.10.2018г., публикуван на 31.10.2018г.

Съобщение № 01-21-9-8/31.10.2018г., публикувано на 31.10.2018г.

Debug: ??x??